ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

Back
ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು

Sl.No

Name and Designation

Position

Land line

E-mail ID

1

ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ ಬಿ ಎಸ್ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

080 - 26539002, 080 - 41106502,
Fax: 080- 26539296

chairmankwb@gmail.com

2

ಶ್ರೀ. ಶರತ್. ಬಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080 - 26539003, 080 - 41106506,
Fax 080 - 26539206

mdpskwb@gmail.com,
kuwsdbmd@gmail.com 

3

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, (M&UDA), ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080 - 22353942, 080 - 22035078,
080 - 22035079,

Fax 080 22280318

secudd@rediffmail.com

4

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22866302,
Fax 080-22863576

dmablr.jdd@gmail.com

5

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-III, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22251121,
Fax 080-22280520

fd@karnataka.gov.in,
ds3fdoffice@gmail.com

6

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಇಲಾಖೆ (M.I), ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22034173,
Fax 080-22353863

osd.misection@gmail.com,
goanka005@gmail.com

7

ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

0821-2418803, 2418807

Comm_mcc@yahoo.co.in,
mysurucitycorporation@gmail.com

8

ಆಯುಕ್ತರು, ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

0836-2213878, 0836-2213800,
Fax 0836 2350855

commissioner.hdmc@gmail.com

9

ಆಯುಕ್ತರು, ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕಲಬುರಗಿ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

08472-278675,
Fax 08472-260775

Itstaff_ulb_gulbarga@yahoo.com,
comm_glb@yahoo.com

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS