ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

Back
ಯೋಜನೆಗಳು

Home

ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಿ (ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ( ಪ್ರವರ್ಗ - ಎ)
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ( ಪ್ರವರ್ಗ - ಬಿ)
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು (ಪ್ರವರ್ಗ - ಸಿ)
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ DPR ಗಳು (ಪ್ರವರ್ಗ - ಡಿ)
"ಅಮೃತ್ 1.0" ಯೋಜನೆಗಳು
"ಅಮೃತ್ 2.0" ಯೋಜನೆಗಳು
              ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು (SHPSC, SLTC & SNA ರಚನೆ)
              "ಅಮೃತ್ 2.0" ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
"JnNurm" ಯೋಜನೆಗಳು
"UIDSSMT" ಯೋಜನೆಗಳು
"UIDST" ಯೋಜನೆಗಳು
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS