ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

Back
ನೇಮಕಾತಿ

Home

ಕ.ನ.ನೀ.ಸ ಮತ್ತು ಒ.ಚ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ. New
19 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ.
19 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS