ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

Back
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜ್ಯೇಷ್ಥತ ಪಟ್ಟಿ

Home

ಕಿ.ಅ ಇಂದ ವ್ಯ.ನಿ
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಇಂದ ಲೆ.ಅ
ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಇಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು
ಅನುರೇಖಕ
ಬೆರಳಚ್ಚ್ಚುಗಾರರು
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS