ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

Back
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Home

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಭಾಗ ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ ಬಿ ಎಸ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106502
080-26539002
chairmankwb@gmail.com ಜಲಭವನ, 1 ನೇ ಹಂತ, 1 ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560029
ಶ್ರೀ. ಶರತ್. ಬಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106503
080-26539003
mdpskwb@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಡಾ|| ಆಶಾ ಎಸ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106519 seckwb@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಚ್.ಪಿ. ಮಂಜುಳಾ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106532
080-26539005
caokwb@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀ. ವಿ ಎಲ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106504 cekwbbng@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀ. ಟಿ ಎನ್ ಮುದ್ದುರಾಜಣ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (D&M) (A/C) ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106508
080-26539008
cemkwb@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀ. ಟಿ ಎನ್ ಮುದ್ದುರಾಜಣ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಧಾರವಾಡ ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ 0836-2447090 kwbcen@gmail.com ಜಲಮಂಡಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಧಾರವಾಡ 580001
ಶ್ರೀ. ಟಿ ಎನ್ ಮುದ್ದುರಾಜಣ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472-220817 kwbceklb14@gmail.com ಎದುರು ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಐವಾನ್-ಇ-ಶಾಹಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585102
ಶ್ರೀ. ವಿ ಎಲ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಮೈಸೂರು ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಮೈಸೂರು 0821-2545894 kwbcemys2014@gmail.com 927, ಬಂದಂತಮ್ಮ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಎದುರು, ನ್ಯೂ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅರಸು ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-09
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106504 cekwbbng@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀ. ಟಿ ಎನ್ ಮುದ್ದುರಾಜಣ್ಣ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  (A/C) ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106517 cemkwb@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀ. ಟಿ ಎನ್ ಮುದ್ದುರಾಜಣ್ಣ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ 0836-2447090 kwbcen@gmail.com ಜಲಮಂಡಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಧಾರವಾಡ 580001
ಶ್ರೀ. ಟಿ ಎನ್ ಮುದ್ದುರಾಜಣ್ಣ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  (A/C) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472-220817 kwbceklb14@gmail.com ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಎದುರು, ಐವಾನ್-ಇ-ಶಾಹಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585102
ಶ್ರೀ. ವಿ ಎಲ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮೈಸೂರು ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಮೈಸೂರು 0821-2545894 sgeemyskwb@gmail.com 927, ಬಂದಂತಮ್ಮ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಎದುರು, ನ್ಯೂ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-09
ಶ್ರೀಮತಿ. ಯು. ನಳೀನಾಕ್ಷಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು 080-29620505 themepark.kwb@gmail.com ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪಕ್ಕ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560106.
ಶ್ರೀ. ಜೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು (ಸಮಾಲೋಚನೆ) (A/C) ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106521 cemkwb@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀ. ಟಿ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು (ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ) (A/C) ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106511 kwbdcemonitoring@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರತಿಭಾ ಬಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು (A/C) ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106541 cekwbbng@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಜಶ್ರೀ ಸುನಗರ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು (A/C) ಧಾರವಾಡ ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ 0836-2447090 taone743@gmail.com ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ ವಿವಿ ರಸ್ತೆ ಧಾರವಾಡ 580001
- ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472-220817 bgadce2014@gmail.com ಇವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ರಸ್ತೆ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಎದುರು, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ 585101
- ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು ಮೈಸೂರು ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಮೈಸೂರು 0821-2545894 kwbcemys2014@gmail.com ಹೊಸ ಖಂತರಾಜ್ ಅರಸು ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ-927, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ -570009
ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354 220288 eekuwsdbbgk@gmail.com ಹಳೆಯ PWD ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟ - 587101
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪವಿತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106548 kwbeebng@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ್ ಐ ಶಿರೂರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ 0831-2472542 eebgmkwb@gmail.com ಡಿಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ವಿವಿ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ - 590019
ಶ್ರೀ. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ 08392-267762 eekwbellary@gmail.com ಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101
ಶ್ರೀ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-234970 eecta.kuwsdb@gmail.com ದವಲಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ , 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಶ್ರೀ. ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ ಧಾರವಾಡ 0836-2213836 eedwdm@gmail.com ಡಿಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸರ್ ಎಂವಿ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580001
ಶ್ರೀ. ಜಿ ಎಚ್ ಕೆಂಗಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಗದಗ ವಿಭಾಗ ಗದಗ 08372-238783 eekuwsdbgadag@gmail.com ಕೆಇಬಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು, ಗದಗ 582101
ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ ಹಾಸನ 08172-268708 eehassan708@gmail.com ರವೀಂದ್ರ ನಗರ, ಹಾಸನ 573201
ಶ್ರೀ. ವಸಂತ ಗುಡಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ O&M ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2213852 savewateree@gmail.com ಇಂದ್ರ ಗಾಜಿನ ಮನೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 580029
ಶ್ರೀ. ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472-220815 kwbeegbg@gmail.com ಇವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ರಸ್ತೆ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಎದುರು, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ 585101
ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಮ ಎಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗ ಕಾರವಾರ 0836-2441472 eekuwsdbkwr@gmail.com ಡಿಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ವಿವಿ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ 580001
ಶ್ರೀ. ಬಿ ಸಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ ಕೋಲಾರ 08152-220742 eeklrwaterboard75@gmail.com 2114, ಹನುಮೇಗೌಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ 563101
ಶ್ರೀ. ಮಹದೇವ ಪ್ರಭು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ 08232-224816 kwbeemnd@gmail.com ಬಂಡಿಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಡ್ಯ-571401
ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು 0824-2952982 eemngkuws@gmail.com ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು - 575002
ಶ್ರೀ. ಜಿ ಎಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು 0821-2543552 kwbmysdiv@gmail.com ಹೊಸ ಖಂತರಾಜ್ ಅರಸು ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ-927, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ -570009
ಶ್ರೀ. ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಖಲೀಲ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಮೈಸೂರು,JnNurm ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು 0831-2472542 kwbmysjnee@gmail.com ಹೊಸ ಖಂತರಾಜ್ ಅರಸು ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ-927, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ -570009
ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಎಚ್ ಚವ್ಹಾಣ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ ರಾಯಚೂರು   eekwbraichur@gmail.com 1-11-50 / ಎ / 14, ಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು - 584101
ಶ್ರೀ. ಎಚ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-220246 eesmgwsom@gmail.com ಡಿಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577201
ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ಧಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಶಿವಮೊಗ್ಗ O&M ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-273099 eesmgwsom@gmail.com ಸರ್ವಗಣ ಸರ್ಕಲ್, ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577201
ಶ್ರೀ. ಟಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು 0816-2200209 exeengrtmk@gmail.com ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ ತುಮಕೂರು 571201
ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಆರ್ ಯಲಿಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ 08352-253641 eekuwsdbvjp@gmail.com ಬದಿಕಣ್ಣನ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜಾಪುರ 586101
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರತಿಭಾ ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಆಭಿಯಂತರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106514   ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಿ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಖ್ಯ ಆಭಿಯಂತರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41006514   ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬಣಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಆಭಿಯಂತರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (D&M) ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106541   ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಜಶ್ರೀ ಸುನಗರ್ ಮುಖ್ಯ ಆಭಿಯಂತರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಧಾರವಾಡ ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ 0836-2447090   ಜಲಮಂಡಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಧಾರವಾಡ 580001
ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಹೊಸಮಠ, ಮುಖ್ಯ ಆಭಿಯಂತರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಧಾರವಾಡ ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ 0836-2447090   ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ ವಿವಿ ರಸ್ತೆ ಧಾರವಾಡ 580001
ಶ್ರೀ. ಡಿ ಎಂ ಸಂಜಯ್ ಮುಖ್ಯ ಆಭಿಯಂತರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472-220817   ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಎದುರು, ಐವಾನ್-ಇ-ಶಾಹಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585102
ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗಾಬಾಯಿ ಜಂಬೇರಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಭಿಯಂತರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472-220817   ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಎದುರು, ಐವಾನ್-ಇ-ಶಾಹಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585102
ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ ಎನ್ ಮುಖ್ಯ ಆಭಿಯಂತರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಮೈಸೂರು ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಮೈಸೂರು 0821-2545894 kwbcemys2014@gmail.com ಹೊಸ ಖಂತರಾಜ್ ಅರಸು ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ-927, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ -570009
ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಾಲಿನಿ ಎಂ ಮುಖ್ಯ ಆಭಿಯಂತರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಮೈಸೂರು ಕಂದಾಯ ವಲಯ ಮೈಸೂರು 0821-2545894 kwbcemys2014@gmail.com ಹೊಸ ಖಂತರಾಜ್ ಅರಸು ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ-927, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ -570009
ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354-220277   ಹಳೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟ
ಶ್ರೀ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾಯನೇಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೈಲಹೊಂಗಲ 08288-237788 aeeblhkwb@gmail.com ಬಂಡಿಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಡ್ಯ-571401
ಶ್ರೀ. ಸುಖಮುನಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಳ್ಳಾರಿ (ಎಂ) ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ 08392-266370 aeekuwsdbydg@gmail.com ಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗರತ್ನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106537 aeekwbbng@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಶಾಖೆ) ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106503 mdpskwb@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಧರ್ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (MIS ಶಾಖೆ) ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 080-41106550 kuwsdbho@gmail.com ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಹಂತ BTM ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
ಶ್ರೀ. ಕೆ ಜಿ ವಿ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ 08392-266091 aeekuwsdbydg@gmail.com ಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ
ಶ್ರೀ. ಸುಖಮಣಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಳ್ಳಾರಿ O&M ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ 08392-266091 aeekuwsdbydg@gmail.com ಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ
ಶ್ರೀ. ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಂ.2 ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ 08392-266091 aeekuwsdbydg@gmail.com ಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ
ಶ್ರೀ. ಎ ಆರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೇತಮಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೇತಮಂಗಲ 08153 - 277629 aeeblawaterboard75@gmail.com ಬೇತಮಂಗಲ
ಶ್ರೀ. ರವೀಂದ್ರ ಗಾನಗೊಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೀದರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ್ 08482-230777 aeekwbbidar@gmail.com ಮನಿಯಾರ್ ತಲೀಮ್, ಫೋರ್ಟ್ ರೋಡ್, ಬೀದರ್- 585401
ಶ್ರೀ. ಜಿ ಎಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ 0821-224779 kwbchnsubdiv@gmail.com KSRTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಸತ್ತಿ ರಾವ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313
ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ ಎನ್ ಕುಸುಮಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (O&M)ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 080-27255211 aeechannapattana@gmail.com ಸಾತನೂರು ವೃತ್ತ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-571511
ಶ್ರೀಮತಿ. ಆರ್ ಲತಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 08156 - 270859 aeecbpur21@gmail.com ಪೊಕೂನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ವಾಕಸಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101
ಶ್ರೀ. ಎಲ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 08262-235318 aee.chikmagalur@gmail.com ಕೋಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರದೇಶ, ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಶ್ರೀ. ಆರ್ ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 0831-272421 southaee@gmail.com ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
ಶ್ರೀ. ಕೆ ಎನ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-234970 aeecta.kuwsdb@gmail.com 2ನೇ ಹಂತ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಧವಳಗಿರಿ ಬಡವಣೆ, ಎಸ್‌ಜೆಎಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- 577501
ಶ್ರೀ. ಕೆ ಎನ್ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-234970 aeecta.kuwsdb@gmail.com ದವಲಗಿರಿ ಬಡವಣೆ, 5ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಶ್ರೀ. ಎಂ ಬಿ ರವಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ 08192-225439 aeedvg.kuwsdb@gmail.com ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಹತ್ತಿರ, ಧಾವಣಗೆರೆ-577004
ಶ್ರೀ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಧಾರವಾಡ 0836-2213816   ಡಿಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸರ್ ಎಂವಿ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580001
ಶ್ರೀ. ಜಗಧೀಶ ಬಿ ಹೊಸಮನಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗದಗ O&M ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗದಗ   aeekwbgdg@gmail.com ಮುಳಗುಂದ ನಾಕಾ ಗದಗ.
ಶ್ರೀ. ರವೀಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗದಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗದಗ   aeekwbgdg@gmail.com ಮುಳಗುಂದ ನಾಕಾ ಗದಗ.
ಶ್ರೀ. ರುಕ್ಮಿಣಿಕಾಂತ ಎಚ್ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗೋಕಾಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗೋಕಾಕ್   aeekwbgokak@gmail.com ವಾರ್ಡ ನಂ. 17, ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗೋಕಾಕ-591307.
ಶ್ರೀ. ರಶೀದ್ ರಿತ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಳಿಯಾಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಧಾರವಾಡ     ಹಳಿಯಾಳ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ವೇತಾ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಸನ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಾಸನ 08172-250714 aee.kuwsdbhsn714@gmail.com ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಪಡಿಎನ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅಥವಾ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭವನ, ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಹಾಸನ
ಶ್ರೀ. ಜಿ ಎಸ್ ಕುಮಾರಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾವೇರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಾವೇರಿ 08375-236591 aeekwbhaveri@gmail.com ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9, 8 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ, ಹಾವೇರಿ
ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ್ ಡಿ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಿಡಕಲ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಿಡಕಲ್ 0831-2456665 aeehdkkwb@gmail.com 21559 ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಎಂ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಬೆಳಗಾವಿ 590016
ಶ್ರೀ. ಆರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಿರಿಯೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಿರಿಯೂರು 08193-227334 aeekwbhyr@gmail.com ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಆವರಣ, ಟಿಬಿ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ಹಿರಿಯೂರು-577599
ಶ್ರೀ. ವಸಂತ ಗುಡಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2213846   ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580029
ಶ್ರೀಮತಿ. ವೀಣಾ ಸೀತಿಮಣಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹುನಗುಂದ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುನಗುಂದ 08351-260347 kwbaeehug@gmail.com ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಚಿತ್ತವಾಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಹುನಗುಂದ
ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹೊಸಪೇಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರ್ಗಿ 080-28560505 aeekwbhospet@gmail.com ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ.
ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿಲಗುಂಡಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (UGD) ಕಲಬುರ್ಗಿ ನಂ.1 ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472-224994 kwbaeegbg@gmail.com ತಿರಾಂದರ್ ಟಾಕೀಸ್ ರಸ್ತೆ, SDBT ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ.
ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೇಘಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಲಬುರ್ಗಿ ನಂ.2 ಉಪ ವಿಭಾಗ (Projects) ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472-221809 kwbaeegbg@gmail.com ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಾಟರ್ ನಂ.1, RTO ಕ್ರಾಸ್, ರಾಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎದುರು, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ - 585105
ಶ್ರೀ. ಧಿಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಲಬುರ್ಗಿ O&M ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472-234994 kwbaeegbg@gmail.com ಸೂಪರ್ ಮಾಕೆಟ್ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ
ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಸದಾನಂದ ಪಿ ಬಾಂಡೆಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರವಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಾರವಾರ 0838-2225516 aeekwbkarwar123@gmail.com ಡಿಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ವಿವಿ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ 580001
ಶ್ರೀ. ಕೋರೆಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೊಪ್ಪಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ 08539-220328 aeekwbkpl@gmail.com ಸಜ್ಜಲ ಶ್ರೀ. ನಿವಾಸ ನಿವಾಸ, ಮನೆ ನಂ. 92, ಶತವೀರ್ ನಗರ, ಕಿಶೋರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂದೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ
ಶ್ರೀ. ಅಜಯ್ ಆರ್ ವಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ 08270-228340 waterboardmadikeri@gmail.com ಮಡಿಕೇರಿ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೇಘಾ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಂಡ್ಯ O&M ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ 08232-223880 kwbmndaee@gmail.com ಬಂಡಿಗೌಡ ಲೇಔಟ್, ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಂಡ್ಯ
ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್ ಇ ಗುರುರಾಜು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಂಡ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ 08232-223950 kwbaeepmnd@gmail.com ಬಂಡಿಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಡ್ಯ-571401.
ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಂಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು 0824-2952188 aee.kwbmng@gmail.com ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು - 575002
ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು JnNurm, ಮೈಸೂರು, ನಂ.1 ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು 0821-2511432 aee1jnmmys@gmail.com ಆಕಾಶವಾಣಿ ವೃತ್ತ ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಕ್ರಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಮೈಸೂರು-570020
ಶ್ರೀ. ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು JnNurm, ಮೈಸೂರು, ನಂ.2 ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು 0821-2411444 aee2jnmmys@gmail.com ಆಕಾಶವಾಣಿ ವೃತ್ತ ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಕ್ರಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಮೈಸೂರು-570020
ಶ್ರೀ. ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಖಲೀಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು JnNurm, ಮೈಸೂರು, ಸಂ.3 ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು 0821-2361346 aee3jnmmys@gmail.com ಸಾಹುಕಾರ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, 17ನೇ ಮುಖ್ಯ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-57009
ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್ ಎ ಸುಹೇಲ್ ತನ್ವೀರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮೈಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು 0821-2410543 kwbmyssdn@gmail.com 927, ಎದುರು. ಬಂದಂತಮ್ಮ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ, ನ್ಯೂ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-09
ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಚೌಹಾಣ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ರಾಯಚೂರು 08532-221102 kwbraichur@gmail.com ಡಿ.ನಂ: 1-11-86, ಶರಣ ಬಸವ ನಿಲಯ, ಎದುರು. ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು-584101
ಶ್ರೀ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಾಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಾಗರ್ 08183-226326 kuwsdbsagar@gmail.com TB ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಸಾಗರ-577401
ಶ್ರೀ. ಎ ಜಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ O&M ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-273096 eesmgwsom@gmail.com ಸರ್ವಗಣ ಸರ್ಕಲ್, ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577201
ಶ್ರೀ. ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ UGD ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-220247 aee.ugdsmg@gmail.com ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201
ಶ್ರೀ. ಗಣೇಶ ನಾಯ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ WS ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-220247 aeewssdsmg@gmail.com ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201
ಶ್ರೀ. ಎಂ ಕಾಶಿವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ತುಮಕೂರು ಹೊಸ ಉಪ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು 0816 - 2200209 aeekwbtmk1@gmail.com "ಮಾತೃ ಕಿರಣ", 4 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ವಿಸ್ತರಣೆ, ತುಮಕೂರು -572102
ಶ್ರೀ. ಕೆ ಎಲ್ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ತುಮಕೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು 08162 - 200209 aeekwbtmk@gmail.com ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ ತುಮಕೂರು 571201
ಶ್ರೀ. ಬಿ ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ 08372-236722 aeekuwsdbbagewadi@gmail.com ಬದಿ ಕಾಮನ್ ರಸ್ತೆ, ಖಾಕಾ ಖಾರ್ಖಾನೆ, ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹತ್ತಿರ, ವಿಜಯಪುರ
ಶ್ರೀ. ಗುರುರಾಜ ಬಂಗಿನವರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಜಮಖಂಡಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ 08352 - 220390 kwbaeejkd@gmail.com ಬದಿಕಮಾನ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿಜಯಪುರ
ಶ್ರೀ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿಜಯಪುರ ನಂ.1 ಉಪ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ 08352 - 220390 aeekuwsdbbijapur@gmail.com ಬದಿಕಮಾನ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿಜಯಪುರ
ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ್ ಪಾಂಚಾಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿಜಯಪುರ ನಂ.2 ಉಪ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ 08352-250848 aeekuwsdbbijapur@gmail.com ಬಿಜಾಪುರದ ಬಡೇ ಕಮಾನ್ ಹತ್ತಿರ
ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಆರ್ ಯಲಿಬಳ್ಳಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿಜಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ 08352-250848 aeekuwsdbbijapur@gmail.com ಬಿಜಾಪುರದ ಬಡೇ ಕಮಾನ್ ಹತ್ತಿರ
ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (A/C) ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಯಾದಗಿರಿ 08473-253734 aeekuwsdbydg@gmail.com ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಕಂಬಳಿ, # 5-1-611 ಬಿ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು, ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶ, ಯಾದಗಿರಿ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು 080-28560505 themepark.kwb@gmail.com WWLC, ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್, ಯಲಹಂಕ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS